Lokalrådsmøde 6. oktober 2021

   Mødt

  Peer, Poul, Busser, Marianne, Anne, Charlotte, Bjarne, Gori, Søren B, Rikke, Ebbe og Ingse.

   Dagsorden:

  Fælles orientering/ Update

  - frivilligdag i Søparken

  - åbent hus Ruds - Vedbys Historie

  - åbning af nær politistation i Dianalund

  - dialogmødet

   

  1) helhedsmidler / proces

  2) vælgermøde 3/11

  3) medborgeraften (hvad gør vi)

  4) flaggruppen/ status

  5) juletræs tænding naturlegepladsen

  6) juletræsfest på RV Skole søndag den 19/12?

   

  Ingse bød velkommen til Rikke, som er ny suppleant i Lokalrådet.

   

  Frivilligdag i Søparken: Var velbesøgt med gode rammer i Søparken, og godt for Ruds Vedby at lægge rammer til. Peer oplyste at have fået kontakt til Rolf Lehrmann, som er næstformand i DN Sorø. Han var interesseret i et samarbejde omkring stiprojekter, og ville gerne høre mere om vores gruppe. Peer holder kontakten vedlige.

   

  Også Ruds Vedbys Historie havde succes med åbent Hus arrangementet den 25/9. Ca. 100 besøgte historien, og som vanligt blev årets 50-års skolejubilarer hyldet.

   

  Ingse var tilstede ved åbning af Nærpolitistationen på torvet i Dianalund og havde en gave med.

  Dialogmødet med SK økonomiudvalg: LR var rigt repræsenteret, og fik gjort opmærksom på punkter, hvor vi kunne ønske en mere dialogbaseret tilgang, eks. Helhedsplanen.

   

  Inforcafe på RV skole 23/9:

  Ebbe beretter:

  Lokalråd, samt andre foreninger i byen som har med børn i 7, 8 og 9 klasse at gøre. Alle forældre, skolebestyrelse og øvrige interessenter omkring skolen var inviteret.

  Det er en undersøgelse der forsøger at kortlægge 7-8 og 9 klasses elevers holdning til og brug af alkohold og euforiserende stoffer, samt undersøgelse af forældrenes viden om hvem man er sammen med, og hvor man holder til, uden for skoletiden. kommuner i DK er udpeget som deltagere, hver af disse kommuner har måttet udtage 3 skoler. Sorø kommune har udvalgt Borgerskolen, Sorø. Holbergskolen i Dianalund og Ruds Vedby skole. Der er udarbejdet et spørgeskema som eleverne har udfyldt på computer, under overvågelse af voksne personer, ligesom en eksamens situation.

  Til mødet på RV skole var vi 12 personer! 3 personer som kommunen har udpeget som projektledere, 1 SSP konsulent, 1 oplægsholder (misbrugskonsulent) 3 personer fra skolebestyrelse, 3 fra LR (Charlotte, Søren og Ebbe), samt viceskoleinspektør - ikke en eneste forælder var mødt op. Det må da være emner som på en eller anden måde må interessere forældrene en smule.

  Jeg har den pjece som er udarbejdet for RV skole, i pjecen er der, til sammenligning, tal fra hele Sorø kommune. Den må I gerne låne, hvis interesseret..

  Min pointe er, at jeg simpelthen ikke fatter den totale mangel på interesse fra forældreside, i al korthed!

   

  Helhedsmidler: Vi har netop modtaget mail fra Søren Borup, med uddybende spørgsmål til vores ansøgninger. Vi må antage, at processen nu går i gang, og har besvaret spørgsmålene.

   

  Vælgermøder: Vi har fået forespørgsel om vi vil deltage/medarrangere vælgermøde 3/11 i Niløse. Vælgermøder er ikke rigtig oppe i tiden, og flere mente at fremmødet ville være ringe. Vi tilslutter os dog det lokale møde i Niløse, og tager kontakt til arrangørerne om det praktiske (Ingse og Ebbe). Ebbe oplyser:

  Jeg har kontaktet Ib Skovlykke, han har sendt mig en e-mail med enkeltheder omkring dette møde. Jeg har afleveret mail til Ingse der så må tage stilling til om vi kan gå ind i et 50/50 deling af dette arrangement, som også indebærer at vi skal lave noget af maden der skal serveres.”

   

  Medborgeraften:

  Ingse har talt med hallen, som godt kan lejes mod rimelig betaling. Det vil dog medføre en meget stor praktisk indsats. Med hensyn til kroen, har vi ikke fået kontakt med de nye ejere. Forslag om at benytte Sognegården kom på bordet, og vandt positiv interesse. Her kan vi være op mod 90, og gæster kan selv tage drikkevarer med. Prisen vil blive omkring 125 pr. voksen person, og stille auktionen kan arrangeres langs med væggene og i forhallen. Idrætsforeningen vil stille praktisk hjælp til rådighed, til rimelig betaling. Ingse kontaktede Bent fra MR og foreslog enten 4 eller 11/11, hvilket drøftes på MR mødet i næste uge. Udvalg: Ingse, Peer, Poul og Ebbe.

   

  Flaggruppen status:

  Flaggruppen holder afslutningsfest fredag den 8/10 med stor tilslutning. Ingse takkede for gruppens engagement og store arbejde. Poul berettede om økonomien, som er fortræffelig. Der stadig kommer indbetalinger – og nu oppe på et beløb større end forrige år. Peer oplyste om planer for en mere permanet stadeplads for vores materiel.

   

  Juletræstænding 27/11-2021.

  Uændret procedure. Da vi ikke forventer at have julebelysning på plads, indkøber vi kæder mv. der tilsluttes strømmen på pladsen. Ingse kontaktede borgspillet v/Marianne, som lovede at komme og holde tale og lede juletræssangen. Bjarne sørger for at brandmændene kommer. Spejderne deltager som sædvanligt (Claus kontaktet).

   

  Juletræ skolen 19/12-2021 kl. 14:00.

  Anne kontakter Peter om julemusik.

  Ole julemand er bestilt.

  Ingse kontakter skolen om reservation (Ingse oplyser, at alt er OK med skolelederen, som også gerne kommer med sin familie)

   

  Eventuelt:

  Busser foreslog at sponsere et nyt magnoliatræ til Vedbyggård, som en anerkendelse fra byen for arbejdet med Folkepark mv.

  Marianne indhenter priser til næste møde.

  Peer omtalte behov for nyanskaffelser: kabeltromler, borde/bænke. Et lille udvalg til anskaffelser nedsat: Bjarne, Søren B, Charlotte.

   

  Peer foreslog en lille opmærksomhed til de folk, der passer blomsterkasserne samt ved bytræet (godkendt).

   

  Referent:

  Peer Vincentz Larsen

  Joomla! fejlsøgningskonsol

  Session

  Profilinformation

  Hukommelsesforbrug

  Database forespørgsler