Lokalrådsmøde 5. februar 2020

 

Til stede var:

Ingse, Peer, Poul, Marianne N, Charlotte, Gori, Søren og Ebbe. 

 

Afbud:  Bent, Busser, Anne, Bjarne, Marianne R. 

 

Dagsorden: Udsendt med mail. 

 

Referat:

 

Velkomst ved Ingse. 

 

Vi sender hilsen til Busser, der fornylig har fået ny hofte. God bedring til Busser. 

 

Kirkekoncert:

Plakater er sat op. Billetter til hjælpere fra Lokalrådet udleveret. Annonce ok. 

 

Ebbe, Søren: Hjælper med at bære instrumenter ind/ud, øvrige hjælper med oprydning efter arrangementet

 

Generalforsamling LR:

Afholdes ammen med LR-mødet cen 4/3. Annonce uge 7. Smørrebrød bestilt hos Kenneth, 

bringes. 

 

På valg: 

Bestyrelsesmedlemmer: (2 år)

 • Ingse
 • Ebbe
 • Anne
 • Gori
 • Marianne N. 

 

Samtlige suppleanter (1 år)

 • Søren
 • Marianne R
 • Camilla
 • Kim
 • Bent

 

Revisor (1 år)

 • Peer

 

Fællesmøde med Lokalrådene: 

Søren og Ebbe orienterede om det seneste møde. Her blev drøftet og prioriteret emner til dagsorden på dialogmødet med Sorø Kommune den 11/3.

 

Folkemødet:

Ingse orienterede om møde i styregruppen, hvor hun deltager sammen med bl.a. kommunaldirektør. Det er jo Sorø Kommune der står som arrangør, og opsamler input fra bl.a. os som lokalråd. Vi lægger vægt på at mødet er en årlig tilbagevendende begivenhed, gerne ind i mellem i lokalområderne, skal være nemt at gå til for foreninger mv, som ønsker at deltage (telte og stande på forhånd til stede), markedsføre f.eks. på skoler og som reklamer på busser. 

Finder sted i år den 19/9. 

 

Bosætningsambassadør:

Kommunens bosætningskonsulent Louise Sjøberg har forespurgt om lokale bosætningsambassadør. Hu er oplyst om, at Lokalrådet som sådan er ambassadør ved Ingse, og det er aftalt at Ebbe og Peer også er kontaktpersoner. Louise påtænker at få lavet en lokal pjece sammen med os, til præsentation hos ejendomsmæglere og andre interessenter. Hun vil gerne drøfte det med os, og vi har jo noget materiale dels fra den ”gamle” brochure og dels fra helhedsplansarbejdet. Det blev aftalt, at vi flytter LR-mødet i april til den 15/4, hvor L:ouise inviteres og vi drøfter form og indhold. 

 

Stisystemer:

Peer og Ebbe orienterede om stadet:

Systemet Rudsgade til Jernbanegade er nu klar til at gå i udbud. Der er ret store niveauforskelle, især fra Åhusets grund og ned til kommunens grund på Jernbanegade, og derfor kommer stien til at gå ind over grunden på Jernbanegade, for at udligne forskellen. 

 

Dan Svenningsens arbejde med folkepark oppe ved og bag Borgspilschenen tager hurtigt form, og er klar til at blive tilsluttet den planlagte sti fra Rudsgade og op langs med DBS (den gamle skole). Hans Henrik og Marianne har fået undersøgt jorden, som er klassificeret som forurenet, og der skal tilladelse til at fjerne jordlag. Da stien skal gå på DBS Ejendommes grund, og da der er denne forureningsproblematik, har stigruppen anbefalet arkitekt og kommune, at lade DBS udføre arbejdet og få de nødvendige tilladelser, uden udbudsrunde (overslag haves). Vi afventer pt. svar herpå. 

 

Borgerhenvendelse: Sti langs gavlen af skolen, ud mod parkourbanen foreslået. Stiudvalget er positive, og kontakter forslagsstilleren. 

 

Flagalleen:   

Ruds Vedby Garden har desværre meddelt, at de ikke længere kan påtage sig opgaven med opsætning og nedtagning af Flag Allé. Ej heller kan tilbydes hjælpere til samme. 

Vi drøftede forskellig løsningsmodeller, som viderebehandles i Flagudvalget. 

De førstkommende flagopsætning (12/4 Påske – 16/4 HM Dronningens fødselsdag) klares af det gamle flagudvalg, Meld gerne snarest til Peer eller Ebbe om hvem der kan være med. Vi skal jo først og fremmest bruge en bil med træk og chauffør, og så helst min. 3 raske hjælpere. 

Flagudvalget fik inspiration at arbejde med, f.eks.:Et frivilligt hold: Vi kunne annoncere og opfordre via flyers. Frivilligholdet kunne også være til rådighed for andre opgaver, feks. opsyn med legeplads osv. 

Også inddragelse af foreninger nævnt, f.eks. spejderne, idrætsforeningen, eller repræsentanter for foreninger. Udvalget arbejder videre. 

 

Eventuelt:

Lokalrådets og Flagalleens regnskaber og økonomi drøftet. Det hele ser tilfredsstillende ud. Især kan vi glæde os over det store borgerbidrag til Flagalleen, på næsten 13.000. Poul vil gerne igen i år gå rundt med flyers så vi sikrer stadig god opbakning. Det blev aftalt, at det ubrugte beløb fra 110års arrangementet i Søparken (1000 kr) anvendes til indkøb af f.eks. kaffekander o.l. til Søparken. Rent praktisk foreslår vi at Busser og Bente vurderer behov og indkøber, og afleverer udlægsregning op til 1000 kr. hos Poul (er afsat i regnskabet.) 

 

Afslutningsvis drøftede vi de defekte lamper på legepladsen, og Poul lovede at rapportere det og andre iagttagelser, til kommunen via hjemmesiden. 

 

Referent:

 

Peer Vincentz


Udskriv   E-mail