Lokalrådsmøde 1. juli 2020

 Til stede var:

Peer, Ingse, Ebbe, Charlotte, Søren, Busser, Gori, Poul, Hans Henrik, Marianne N, Bjarne

 Gæst:

 Dagsorden: Udsendt med mail:

Kære alle lokalrødder
>> Tak for sidst - det blev alligevel en god flagdag/ grundlovsdag
>> Mon I kan mødes 1/7 kl 19 i sognegården?
>> Emnet er primært projekter i helhedsplanen
>> - stisystemer
>> - julebelysning
>> - ungeprojekter (status)
>> - Bænke
>> - og et kik på den samlede helhedsplan ️
>> Håber vi kan ses
>> Lokalrådet er vært med smørrebrød og drikkelse - (en lille sommerafslutning)
>> Kærlig hilsen
>> Ingse

 Referat:

Aftenen indledtes med en byvandring, for at vise Søren Borup hvor vi står i forhold til helhedsplanen. Vi så den nye folkepark, som Dan Svenningsen på Vedbygaard er ved at etablere, og Hans Henrik orienterede om den planlagte stiforbindelse langs Hans Henrik og Mariannes ejendom ned til Rudsgade. Også muligheden for en forbindelse via Syrenvej blev omtalt. Videre så vi parkeringspladsen ved kirken og talte om beplantning, samt fjernelse af den udtjente campingvogn. Videre til legepladsen, hvor legepladsredskaber løbende udskiftes på kommunens foranledning (under opsyn af legepladsinspektør). Vi drøftede den miserable belysning, og Søren Borup gav udtryk for, at belysning kan søges reetableret under helhedsplanen. Vi beså også de faldefærdige haller Rudsgade 28 og drøftede en mulig indsats her, også med helhedsplanmidler. Under alle omstændigheder er ejendommen ved at være til fare for offentligheden pga. forfald, og der bør ske påtale overfor ejer.

 Herefter møde i Sognegården:

 Velkomst ved Ingse.

Første møde efter nedlukningen, dejligt at være sammen igen, og velkommen til Søren Borup, som gik med os på byturen. Lokalrådet var vært ved et par stykker smørrebrød og lidt sommerdrik, og herefter gennemgik Ingse iagttagelserne på byturen.

Endvidere omtalte Ingse Grundlovsdagen Light, som blev godt modtaget af borgerne, og folk mødtes i mindre grupper og fik en god snak mand og mand i mellem.

Stigruppen har i stilhed, under nedlukningen, arbejdet videre med stisystemet Rudsgade til Jernbanegade. Systemet, der berører 3 lodsejere samt Sorø Kommunes grund ved Jernbanegade, er nu endeligt faldet på plads med lodsejeraccepter, landinspektør mv, og har været i udbud. Entreprisen blev vundet af en ung nystartet lokal entreprenør, og han forventes at kunne gå i gang i eftersommeren.

 I forbindelse med helhedsplanens implementering i øvrigt, kunne Søren Borup oplyse, at der af det afsatte beløb er et betydeligt råderum tilbage. Helhedsplanen opererer med en horisont på 6-8 år fra vedtagelsen (2015) så det er vigtigt at få fremmet de tiltag, som ønskes gennemført.

 Umiddelbart er det stierne Rudsgade/Jernbanegade, samt stien ved skolen, der iår skal gennemføres, men yderligere er der belysningen på legepladsen, samt julebelysningen, der skal sættes i proces. Også udskiftning af bænke på legeplads og mødesteder/stier skal igangsættes, ligesom stigruppen arbejder videre med nye forbindelser, der kan skabe bedre sammenhæng i byen.

 Også Flagalleen, hvis fornyelse er et resultat af Helhedsplanen, fik pæne ord med på vejen.

Det er lykkedes at få etableret en stabil Frivilliggruppe, og op- og nedtagning er gennemført uden problemer. Der resterer nu kun 4 op/nedtagninger i år, nemlig 2 i august og 2 i september. Peer udtrykte stor anerkendelse og tak til alle frivillige, hvad enten man er direkte involveret, eller som deltager i planlægningen, eller uddeler af flyers. Tak til Søren for at lade lokale til vogn og flag.

Flagudvalget er blevet forespurgt om holdningen til opsætning af Flagalleen til markering af private mærkedage (mod betaling) og udvalget vil snarest beslutte et regulativ herfor.

 Helhedsplanen opererer også med støtte til projekter for unge i vores by, og under drøftelse heraf kom vi ind på åbningstiderne i svømmehallen. Søren Borup kunne oplyse, at svømmehallen fungerer meget fint med den biologiske rensning, men måske er der behov for en dialog med svømmeklubbens bestyrelse, der jo administrerer den offentlige åbning. Det sker angiveligt for ofte, at hallen er lukket grundet for få brugere, og at udenbys gæster så må tage hjem igen. Charlotte vil tage en snak med svømmeklubbens formand for at høre, om lokalrådet kan yde support, og om helhedsmidler evt. kan komme i spil. Evt. inddrage kommunens ungekonsulent.

 Afslutningsvis drøftedes deltagelse i Sorø Kommunes folkemøde, og der var enighed om vi vil deltage.

 Under eventuelt spurgte Busser til vedligeholdelsen af Søparkkomplekset, og gjorde opmærksom på at især nogle vinduer i den ældre del er i forfald. Dette noterereds af Søren Borup, der vil tage det med hjem.

 

 Efterfølgende har vi modtaget følgende fra Søren Borup:

 

Hej Ingse

Tak for sidst, hyggeligt møde og tak for erkendeligheden.

         Vedr. grunden på hovedgaden Rudsgade 28C og B, så er køreplanen, at i går i forhandling med ejeren, og så når vi skal have midlerne frigivet, tager vi samtidig spørgsmålet op til politikerne vedr. godkendelse til at bruge helheds midler til købet.

         Rudsgade 35B Tom grund, kommunen har sendt brev til ejeren, vedr. bjørneklo

         Det er kommunens P plads ved kirken, jeg har bedt politiet se på sagen

         Fortov i Rudsgade, jeg har mailet til ham der sidder med veje og fortov med spørgsmål om reparation eller fornyelse, afventer svar

         Træer på P pladsen ved kirken, har talt med vej og park, som gør opmærksom på at der bliver etableret ordentlig vækst betingelser for træerne, store plante huller og gerne så der kunne løbe overflade vand til plantehullerne. Deres erfaringer med træer i asfalt arealer er at de ofte ikke vækster godt og tørster.

         Vedr. juleudsmykningen i Rudsgade så har jeg forespurgt vores vejmand omkring tilladelse til at bruge masterne, afventer svar grundet ferie tid.

 

Næste møde 2/9-2020

 Referent Peer Vincentz Larsen

 


Udskriv   E-mail