Lokalrådsmøde 2. september 2020

 

Til stede var:

Peer, Ingse, Charlotte, Søren, Marianne N, Bjarne.

Øvrige: fraværende med afbud. 

 

Dagsorden: Udsendt med mail:

- Siden sidst (gensidig orientering)

- helhedsplan (status)/ stisystem/ lys på legepladsen 

- julebelysning / status og proces

- dialogmøde 9/9 hvem kan deltage?

- lokalpoliti 

- aktiviteter og COVID?

- affaldsindsamling 19/9

 

Referat:

Velkomst ved Ingse, som udtrykte vores kondolence til Charlotte, som har mistet sin far i denne sommer. 

 

Siden sidst:

Charlotte fortalte at hun nu er registreret som ambassadør/kontaktperson, til nærpolitiet. 

Charlotte fortalte, at funktionen ikke er en anmelderfunktion – det skal ske af officielle kanaler, men mere netop som kontaktperson, der har føling med hvad der rører sig. 

Hun kunne oplyse, at politiet er opmærksom på de problemer, der jævnligt påpeges, med mulig hashhandel i byen, samt knallertproblemer. 

 

Helhedsplan:

Peer redegjorde for igangværende projekter, nemlig stien ved skolen og stien fra Rudsgade til Jernbanegade. Stien ved skolen er betalt af helhedsmidler, men ellers har vi ikke været indblandet. Stien er færdig og taget i brug. 

Stien fra Rudsgade til Jernbanegade er også stort set færdig. Det er entreprenør Mikkel Block der har udført opgaven, og såvel Jens Nyboe som Søren Borup udtaler anerkendelse over arbejdet. Peer har talt med begge og bedt dem overveje skiltning, således at cykel- og knallertkørsel undgås. Hækplantnng vil først ske i oktober, da det er barrodsplanter, der gerne skal i kold jord. Vi talte om indvielse af stien.

 

Lyset på legepladsen: Poul arbejder med at få tilbud fra 3 installatører om retablering af lyset. Det blev foreslået, at entreprisen udvides, så vi kan få ført strøm over til bytræet, så julebelysning kan etableres i bytræet. Efterfølgende har undertegnede referent konstateret, at samtlige standere er rejst igen på legepladsen. Poul oplyser telefonisk, at dette er sket som reaktion på de mange henvendelser, der er sket til kommunen. Poul foreslår, at i stedet for en ledning fra Lokalrådets stander over til bytræet, tilkobles bytræet til gadebelysningen, så vi undgår gravearbejdet og ledningen under vejen. Det vil han tale med Søren Borup om. 

Om helhedsplanen i øvrigt er der enighed om, at grupperne – når det coronamæssigst er muligt – bliver inviteret til et opfølgningsmøde, hvor det drøftes hvilke projekter der skal fremmes. Vi har jo som bekendt en pæn økonomisk ramme, der skal udfyldes jf. Søren Borups oplysninger om økonomi ved mødet den 1/7. En nærliggende opgave kunne være at få bygget en hangar til Flagvogn og øvrigt materiale, og Søren vil i den forbindelse kunne finde plads på hans areal på Slagelsevej. Flagudvalget arbejder videre med dette projekt. 

 

Julebelysning og proces:

Der er jo tale om et større projekt, som skal afholdes af helhedsmidler. Derfor skal arbejdet i udbud. Poul oplyser, at Hans Henrik arbejder med udbudsmaterialet og vil følge op på processen. Det blev drøftet, i hvilken udstrækning belysningen skal etableres, og det blev foreslået at følge Flagalleens udstrækning. 

 

Dialogmøde den 9/9:

Følgende deltager fra Lokalrådet: Søren, Ingse, Ebbe og Busser. 

Om dialogmødet: Se tidligere udsendt dagsorden på mail. 

 

Lokalpoliti: Omtalt i forbindelse med Charlottes funktion som kontaktperson. 

 

Aktiviteter og Covid19:

Iflg. årshjulet afholdes medborgeraften sidste torsdag i oktober. I lyset af den aktuelle situation, samt de hidtil aflyste arrangementer i kommunen, finder vi det betænkeligt at gennemføre arrangementet. Der plejer jo at deltage over 100 gæster, og med buffet og efterfølgende auktion og betaling mm, bliver det svært at overholde afstandskravene. Arrangementet er derfor aflyst iår. 

 

Næste arrangementer er juletræstænding og juletræsfest på skolen. Som det ser ud lige nu, aflyser vi juletræsarrangementet på skolen (som jo er indendørs, med mange deltagere, og tætte kontakter) og udvider til gengæld juletræstændingen, så Legepladsen bliver rammen om f.eks. levende musik ved Juleorkestret, julemand og uddeling af godteposer. 

 

Affaldsindsamling 19/9:

Danmarks Naturfredningsforening afholder landsdækkende affaldsindsamling og har tilbudt os at være med. Det vil vi gerne, og Peer har tilmeldt vores indsamling. Vi mødes 8:30 på legepladsen, og afholder minibyforskønnelsesdag, der annonceres i ugebladet, og omtales på FB. Peer har efterfølgende talt med Linda Nielsen fra lokalafdelingen i Sorø. Hun skaffer os affaldssække og veste, samt diplomer til børnene og takkeskrivelse til de voksne. Vi skal forsøge at sortere, således at flasker og dåser kommer for sig, og øvrigt i en anden sæk. Hvis vi kan det, så bliver vores affald afhentes. Hvis vi samler det hele sammen uden sortering, skal vi selv aflevere på genbrugsstationen. Peer har kontakten til Linda. Deltagerne i affaldsindsamlingen skal oplyses om forholdsregler ift. Corona, og opfordres til afspritning og brug af handsker. 

 

Næste møde: 

  1. oktober 2020Referent Peer Vincentz Larsen


Udskriv   E-mail